Polityka prywatności

Polityka prywatności, cookies oraz ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów centrum medycznego „U Lekarzy” Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest U LEKARZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Bolkowska, nr 2D, lok. H2 i H3, 01-466 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000778371, posiadająca REGON: 382907570, NIP: 5223154889, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: kontakt@ulekarzy.pl, tel. +48 516 270 999, 22 245 32 86, zwana dalej: „U LEKARZY” lub „Centrum Medyczne”.
 2. Informujemy, że w Centrum Medycznym powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się, pisząc na adres: kontakt@ulekarzy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez U LEKARZY w celach następujących i w ramach określonych podstaw prawnych:
  1. objęcia opieką zdrowotną i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania usług medycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych terminach, o wynikach badań lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  4. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
 4. Posiadanie przez U LEKARZY Państwa danych osobowych w związku z realizacją wyżej wymienionych celów jest wymogiem prawnym, wobec czego ich niepodanie uniemożliwi świadczenie przez U LEKARZY świadczeń zdrowotnych na Państwa rzecz.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących U LEKARZY w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, laboratorium analitycznym);
  2. osobom upoważnionym przez Państwa w celach realizacji Państwa praw.
 6. U LEKARZY nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Jeżeli jest Pan/Pani pacjentem U LEKARZY, Państwa dokumentacja przechowywana jest zasadniczo przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Centrum Medyczne przez okres dłuższy jedynie wówczas, gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będzie podejmowana wobec Państwa zautomatyzowana decyzja, w tym decyzja będąca wynikiem profilowania.
 9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Serwis internetowy U LEKARZY korzysta z plików Cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Kalendarz

Umów się na wizytę

 

Wybierz specjalizację oraz lekarza i kliknij na kalendarzu wizyt dogodny dla Ciebie termin.


Umów się na wizytę