Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci, cookies oraz ochrona danych osobowych

Informacja dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych pacjent贸w centrum medycznego 鈥濽 Lekarzy鈥 Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych pacjent贸w jest U LEKARZY sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie (ul. Bolkowska, nr 2D, lok. H2 i H3, 01-466 Warszawa), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydzia艂 XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000778371, posiadaj膮ca REGON: 382907570, NIP: 5223154889, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 10.000,00 z艂 (wp艂acony w ca艂o艣ci), e-mail: kontakt@ulekarzy.pl, tel. +48 516 270 999, 22 245 32 86, zwana dalej: 鈥濽 LEKARZY鈥 lub 鈥濩entrum Medyczne鈥.
 2. Informujemy, 偶e w Centrum Medycznym powo艂ali艣my Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mog膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋, pisz膮c na adres: kontakt@ulekarzy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe s膮 przetwarzane przez U LEKARZY w celach nast臋puj膮cych i w ramach okre艣lonych podstaw prawnych:
  1. obj臋cia opiek膮 zdrowotn膮 i zapewnienia mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych, a tak偶e w celach rezerwacji, potwierdzania i odwo艂ywania us艂ug medycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych terminach, o wynikach bada艅 lub innych sprawach zwi膮zanych z udzielanymi lub planowanymi 艣wiadczeniami zdrowotnymi 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zwi膮zku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: 鈥濺ODO鈥);
  2. weryfikacji Pani/Pana to偶samo艣ci przed udzieleniem 艣wiadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udost臋pniania i przechowywania dokumentacji medycznej 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zwi膮zku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3. dokonywania rozlicze艅 zwi膮zanych z udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zwi膮zku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  4. prowadzenia ksi膮g rachunkowych 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi膮zku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
 4. Posiadanie przez U LEKARZY Pa艅stwa danych osobowych w zwi膮zku z realizacj膮 wy偶ej wymienionych cel贸w jest wymogiem prawnym, wobec czego ich niepodanie uniemo偶liwi 艣wiadczenie przez U LEKARZY 艣wiadcze艅 zdrowotnych na Pa艅stwa rzecz.
 5. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym kategoriom odbiorc贸w:
  1. dostawcom us艂ug zaopatruj膮cych U LEKARZY w rozwi膮zania techniczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych oraz zarz膮dzanie nasz膮 organizacj膮 (w szczeg贸lno艣ci dostawcom us艂ug teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, laboratorium analitycznym);
  2. osobom upowa偶nionym przez Pa艅stwa w celach realizacji Pa艅stwa praw.
 6. U LEKARZY nie zamierza przekazywa膰 Pa艅stwa danych do pa艅stwa trzeciego ani do organizacji mi臋dzynarodowych.
 7. Je偶eli jest Pan/Pani pacjentem U LEKARZY, Pa艅stwa dokumentacja przechowywana jest zasadniczo przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowo艣ci oraz ze wzgl臋d贸w podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym powsta艂 obowi膮zek podatkowy. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez Centrum Medyczne przez okres d艂u偶szy jedynie w贸wczas, gdy wynika to z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 8. W oparciu o Pa艅stwa dane osobowe nie b臋dzie podejmowana wobec Pa艅stwa zautomatyzowana decyzja, w tym decyzja b臋d膮ca wynikiem profilowania.
 9. O ile bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa nie stanowi膮 inaczej, maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮da膰 dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak r贸wnie偶 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguje Pa艅stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoruj膮cego przestrzeganie przepis贸w ochrony danych osobowych.

Serwis internetowy U LEKARZY korzysta z plik贸w Cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.
Kalendarz

Um贸w si臋 na wizyt臋

 

Wybierz specjalizacj臋 oraz lekarza i kliknij na kalendarzu wizyt dogodny dla Ciebie termin.


Um贸w si臋 na wizyt臋